<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1146887500874306095\x26blogName\x3dN+to+the+Y+to+the+N+to+the+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/\x26vt\x3d-1781122905536225745', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Story
Owner
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
#Sejarah Spm
31.10.126:12 PG

Hi Assalamualaikum . Saya meng-update b-l-o-g saya pada masa yang singkat ini untuk berkongsi
Jawapan-jawapan KBKK sejarah SPM . Dan ini bukan lah soalan bocor ataupun ramalan. *Ya Allah nerdnya ayat hahaha*Apapun, Saya hanya ingin memberikan jawapan KBKK yang boleh anda score dalam soalan struktur sejarah . Soalan KBKK ini memang mudah untuk korang target "full marks" . So lets go .... Soalan KBKK biasanya ada dalam soalan (d) dan (e) struktur. Salah satu contoh soalan KBKK ialah :

(d) Apakah ciri-ciri individu yang boleh menyumbang kepada kegemilangan sesebuah negara ?

(i)  Berilmu pengetahuan dan menguasai ilmu dalam pelbagai bidang.
(ii) Menguasai bidang sains dan teknologi.

                                                                                                                            ( 2 markah )

(e) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda membantu negara membina kecemerlangan dalam bidang pendidikan ?

(i)  Inovatif, kreatif, reka cipta.
(ii) Menyokong program dan dasar-dasar kerajaan.
             
                                                                                                                            ( 2 markah )

Haa macam ni lah soalan KBKK . Saya rasa semua tahu .. Saya tak nak habis kan masa jadi saya kongsi kan ini untuk anda #TeamSpm2012 #95's .

1) Kecemerlangan Negara :-
- Meningkatkan ilmu pengetahuan.
- Mengamalkan sikap bertolak ansur.
- Mengamalkan kehidupan bersatu padu.
- Melengkapkan diri dengan kemahiran.
- Mengamalkan gaya hidup sihat.
- Melibatkan diri dengan pembangunan negara.
- Mengalakkan gaya hidup sihat.

2) Keamanan / Keselamatan :-
- Mengekalkan perpaduan kaum.
- Memelihara maruah bangsa.
- Menjamin kesejahteraan hidup.
- Memelihara warisan bangsa.
- Menegakkan keadilan kepada semua.
- Mengekalkan kebebasan negara.

3) Kegemilangan Negara :-
- Kepimpinan yang berwibawa.
- Pemerintahan kerajaan yang sistematik.
- Mengutamakan ajaran agama.
- Taraf kesihatan diberi perhatian.

4) Perpaduan :-
- Mewujudkan kerjasama antara kaum.
- Pelancaran kempen-kempen.
- Perayaan bersama.
- Menghormati amalan hidup.
- Sekolah wawasan.
- Kebudayaan bersama.

5) Pemimpin :-
- Seorang yang penyayang.
- Adil tidak pilih kasih.
- Jujur, amanah, tidak rasuah.
- Bijak mentadbir negara.
- Berpandangan jauh.
- Berwawasan.
- Berpegang teguh kepada ajaran agama.


Terimakasih x)