<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1146887500874306095\x26blogName\x3dN+to+the+Y+to+the+N+to+the+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/\x26vt\x3d-1781122905536225745', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Story
Owner
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Happy Eid Adha !
26.10.121:06 PTGHi Assalamualaikum sekali lagi . Selamat Hari Raya Aidil Adha atau Selamat Hari Raya Korban ... Saya yakin dan teramat yakin orang India mesti tengah cedihh kann *terikut ayat min. Sebabnya tuhan dia kena korban harini .. sob sob saya turut bersimpati .. Saya pun rasa agak terkorban terutamanya masa ... almaklum lah nak dekat spm banyak dugaan T.T susah anak dara sorang je yang besar haihhh semua kerja kena buat tak ada masa nak pegang buku sangat *alasan. So Alhamdulillah ramai juga yang datang :D Ai tak tahu nak story apa dah dalam ni . Btw ai ada buat kuih cornfalkes maduuu hihi . Selamat Hari Rayaaa Aidil  Adhaa ! 

Thanks for reading guys x)