<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1146887500874306095\x26blogName\x3dN+to+the+Y+to+the+N+to+the+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/\x26vt\x3d-1781122905536225745', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Story
Owner
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
#SEPTEMBER BORN MEANING
5.1.138:40 PG

SEPTEMBER sangat bersopan santun bertolak ansur sangat cermat, teliti teratur suka menegur kesilapan org lain . Mengkritik pendiam tapi pandai bercakap . Sikap sangat cool sangat baik . Mudah simpati sangat perihatin. terperinci, amanah, setia jujur . Kerja yg dilakukan sangat sempurna . sangat sensitif yg tidak diketahui org yg banyak berfikir daya pentaakulan yg baik . Otak bijak , mudah belajar, suka mencari maklumat, kawal diri dari terlalu mengkritik. Pandai mendorong diri sendiri, mudah memahami org lain ( daya firasat yg tinggi ) kerana banyak simpan rahsia. Suka sukan, hiburan, melancong , kurang menunjukan perasaannya . Terluka hatinya sangat lama disimpan terlalu memilih pasangan . Sukakan benda yg luas bersistematik .